Vedtægter for Nord-Als Rideklub

§ 1
Klubbens navn: NAR / Nord Als Rideklub
Klubbens hjemsted er: Sønderborg Kommune
Klubbens stiftelsesdato: 17.januar 1964
Rev. dato : 26.02.2019
§ 2
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten, ved afholdelse af ride øvelser og ride konkurrencer af forskellig art, samt
derved arbejde for kendskabet til den ædle hest og oplære navnlig
ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.
§ 3
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks
Idræts – Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er
forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglement og
bestemmelser, herunder de af de på gældende forbund fastsatte
voldgiftsbestemmelser.
§ 4
I klubben optages aktive medlemmer. Indmeldelse af medlemmer
sker ved henvendelse til bestyrelsen eller den daglige leder. Unge
medlemmer kan kun optages som junior medlemmer til og med
det år de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen, men har
stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 15 år.
§ 4a
Har en person opført sig usportslig eller chikaneret klubben på
anden vis, kan denne ikke optages som medlem.
§ 4b
Når et medlem står i restance med kontingentet eller andre ydelser
udover 3 måneder og vedkommende ikke efter skriftlig påmindelse
betaler det skyldige beløb, slettes vedkommende af foreningen og
kan kun optages på ny mod at betale restancen..
§ 4c
Hvis et medlem ønsker at udtræde af klubben, skal meddelelse
herom tilstilles formanden eller kasserer. Såfremt vedkommende
ikke står i restance, træder udmeldelsen i kraft fra følgende måneds begyndelse. Står et medlem i restance ved udmeldelsen og
ikke betaler det resterende beløb inden 30 dage, sendes meddelelse herom til samvirkende idrætsklubber i den sønderjyske kreds.
§ 4d
Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen
for et år af gangen og forelægges den ordinære generalforsamling
til endelig godkendelse.
For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent halvårlig
forud.
Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato,
kan medlemmets rettigheder ophøre og vedkommende kan kun
genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb,
indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.
Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.
Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.
§ 5
Aktive medlemmer har én stemme. Er medlemmet under 15 år,
har en af forældrene denne ene stemme.
§ 6
Hvert år på generalforsamlingen vælges et Sports- & Juniorudvalg
for medlemmer under 18 år. Udvalget består af mindst fem medlemmer. Et bestyrelsesmedlem repræsenterer udvalget på bestyrelsesmøderne.
§ 7
Klubbens anliggende varetages af en bestyrelse på fem medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for en periode af to år. Der afgår hvert
år 3 eller 2 medlemmer. Første gang 3 medlemmer ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Formand og kasserer kan ikke afgå
samme år. Der vælges endvidere 2 suppleanter.
I tilfælde af vakance kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste
generalforsamling. Generalforsamlingen vælger endvidere
· 5 medlemmer til Sports- & Juniorudvalget
· 2 medlemmer til cafeteriaudvalg
· 2 revisorer
· 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, sekretær og kasserer. Sekretær og kasserer kan også vælges eksternt.
§ 8
Bestyrelsen sammentræder på forlangende af et bestyrelsesmedlem. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende,
og i dennes forfald, næstformandens. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst tre bestyrelsesmedlemmer være
til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under
formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over
forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.
§ 9
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes
tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i forening, f.eks.
formand – næstformand – kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt
pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger. Der
bør ikke meddeles eneprokura. Bestyrelsen har generalforsamlingens bemyndigelse til at optage lån, i form af en kassekredit på
30.000,00 kr.
§ 10
Regnskabet afsluttes den 31. december, og forlægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision, af den på
den ordinære generalforsamling valgte registrerede eller autoriserede revisor.
§ 11
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes
af bestyrelsen. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved
simpel stemmeflerhed, dog ikke afstemninger der vedrører § 12
og § 14. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, medmindre
bestyrelsen og mindst 3 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.
§ 12
Til forandring af lovene, eller eksklusion af medlemmer, kræves en
majoritet på to tredjedele af de afgivne stemmer. Enhver ændring
af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.
§ 13
Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag
som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes
til bestyrelsen inden 8 dage før generalforsamlingen. Den årlige
generalforsamling bekendtgøres i det offentlige forum, samt ved
opslag på rideskolen. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages
varsel, og indeholde oplysninger om tid, sted, samt dagsorden.
Dagsorden til Generalforsamling.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkommende forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg til Sports- & Juniorudvalget
8. Valg til cafeteriaudvalg
9. Valg til vedligeholdsudvalg
10. Eventuelt
§ 14
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når
denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med
angivelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med
mindst 8 dages varsel.
§ 15
Klubbens opløsning kan kun foregå, når beslutningen herom
vedtages på to efter hinanden med 14 dages mellemrum afholdte
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. For at en
sådan beslutning skal være gyldig, kræves det, at opløsning på
den første generalforsamling vedtages med ¾ af de afgivne stemmer.
§ 16
Ved ændringer af vedtægter skal de reviderede vedtægter udsendes til medlemmerne senest 2 måneder efter vedtagelsen.
§ 17 / A
Karantæne/udelukkelse
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang,
dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig
optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben.
For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end
halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for
bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan
indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.
§ 17 / B
Karantæne/udelukkelse
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen,
at det medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum
over 2 måneder.
På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og
for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer
(blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at
være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride
Forbunds Appeludvalg inden 4 uger.
§ 17 / C
Karantæne/udelukkelse
I det af § 17. B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen
ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de
afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg til afgørelse af, om der
tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles
til Danmarks Idræts – Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts – Forbund (eksklusion).
§18
Foreningen hæfter IKKE for skader på person eller ting, der er forårsaget under udøvelse af sporten eller i forbindelse med denne.

NAR / Nord Als Rideklub

§1

Klubbens navn: NAR / Nord Als Rideklub  

Klubbens hjemsted er: Sønderborg Kommune 

Klubbens stiftelsesdato: 17.januar 1964  

Rev. dato : 22.02.2022